بازی ها

با به کارگیری به روزترین موتورهای بازی سازی و با طراحی های گرافیکی جذاب، براساس سناریوهای متناسب با فرهنگ بومی و با هدف آموزش غیر مستقیم، بازی های با کیفیت و قابل رقابت با نمونه های خارجی تولید کرده ایم.

نگاره چین جانوری ایران، نجات دریاچه پریشان، کودک آگاه شهر پاک، بختگان 1423 عناوین بازی های تحت ویندوز است که طراحی و برنامه نویسی کرده ایم.