داروهای روان گردان

این اپلیکیشن آموزشی را در همکاری با دانشکده پرستاری حضرت فاطمه ساختیم. از جمله قابلیت هایش این است که برای کاربر (دانشجو) یک کد ایجاد می کند و پس از گذراندن آزمون نهایی، استاد درس می تواند نتایج را دریافت کند.