آموزش های سلامت برای همه

گروه ما، طی همکاری چند ساله با دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، بسته های مختلف آموزشی به نام "سلامت برای همه" را تولید کرده است.

این آموزش ها مخاطبان را با مراقبت های بهداشتی آشنا می کنند.