کسب مقام های عکاسی

یکی از عکاسان گروه ما تاکنون در 3 جشنواره ملی مرتبط با بحران آب، جشنواره ملی وقف همدان، مسابقه عکاسی «محرم ایران زمین» و چندین جشنواره دیگر عنوان نخست را کسب کرده است.