تورهای مجازی مناطق فارس

در همکاری با اداره کل محیط زیست فارس، از 15 منطقه از مناطق تحت مدیریت عکسبرداری کردیم و تورهای مجازی آنها را ساختیم و در سامانه "شناسنامه الکترونیکی محیط زیست فارس" ارائه دادیم.

در این تورهای مجازی، گونه های جانوری هر منطقه قرار دارد و کاربر با کلیک بر روی هر گونه می تواند جدول اطلاعات آن را مشاهده نماید.